0

Badanie na zgodność z normami innowacyjnej szafy chłodniczej AiFO.

Celem projektu jest przebadanie pod względem obowiązujących norm i przepisów nowego typu szafy przeszklonej opartej na unikatowym, opatentowanym systemie profili aluminiowych. W wyniku wykonanych badań, firma AiFO będzie mogła wprowadzić do obrotu nowy produkt, gdyż przepisy obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej obligują producenta do przeprowadzenia takich badań.

Przedmiotem projektu będzie zakup usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji. Badanie będzie dotyczyć szafy przeszklonej (AiFO).

Nowy typ szafy przeszklonej AIFO oparty jest o chronione patentem rozwiązanie polegające na budowie korpusu urządzenia chłodniczego czterostronnie przeszklonego w systemie beznarożnikowym. Jest to produkt, który posiada bardzo duże walory funkcjonalne i estetyczne dla klienta. Do budowy bryły sześciennej nie potrzeba w nim narożników wykonanych inną metodą obróbki bądź innych materiałów. Rozwiązanie dodatkowo daje wysoką sztywność. Jest to rozwiązanie charakteryzujące się dużą prostotą – co wpływa m.in. na niskie koszty produkcji. Atutem są również bardzo wysokie walory wizualne.

Szczegóły projektu:

1. Przeprowadzone zostaną badania na zgodność z następującymi normami:
- PN-EN 60335-2-89:2012+A1:2016 w połączeniu z PN-EN 60335-1:2012,
- PN-EN 62233:2008,
- PN-EN 55014-1:2012,
- PN-EN 61000-3-2:2014,
- PN-EN 61000-3-3:2013,
- PN-EN 55014-2:2015.

2. Wykonane zostanie badanie próbek, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – RoHS II (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, str. 88-110 z późn. zm.) w zakresie zawartości kadmu, ołowiu, rtęci, chromu (IV), polibromowanych eterów difenylowych (PBDE), polibromowanych bifenyli (PBB), ftalanów.

Wartość projektu: 41 160,72 zł.

Wartość dofinansowania: 30 117,60 zł.

Wdrożenie do produkcji nowego produktu – szafy mroźniczej AiFO.

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu opartego na rozwiązaniu chronionym patentem i opracowanym w wyniku przeprowadzonych w przedsiębiorstwie prac badawczo – rozwojowych. Realizacja projektu przełoży się na znaczne korzyści rynkowe, jakie w wyniku jego realizacji osiągnie firma. Umocni ona znacząco swoją pozycje konkurencyjną oraz zwiększy swój potencjał rozwojowy.

Projekt polega na zakupie środków trwałych – maszyn i urządzeń, które pozwolą na realizowanie pełnego procesu produkcyjnego związanego z wytwarzaniem nowego innowacyjnego produktu. Realizacja inwestycji pozwoli firmie na pełne wykorzystanie istniejących na rynku szans rynkowych oraz zoptymalizuje wykorzystanie posiadanego potencjału przedsiębiorstwa.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie nowego wyrobu – nowego typu szafy przeszklonej AIFO, która oparta jest o chronione patentem rozwiązanie polegające na budowie korpusu urządzenia chłodniczego czterostronnie przeszklonego w systemie beznarożnikowym. Jest to produkt, który posiada bardzo duże walory funkcjonalne i estetyczne dla klienta. Do budowy bryły sześciennej nie potrzeba w nim narożników wykonanych inną metodą obróbki bądź innych materiałów.

Rozwiązanie dodatkowo daje wysoką sztywność. Jest to rozwiązanie charakteryzujące się dużą prostotą – co wpływa m.in. na niskie koszty produkcji. Atutem są również bardzo wysokie walory wizualne.

Planowane efekty:

- wzrost zatrudnienia
- wprowadzenie innowacji procesowej
- wprowadzenie innowacji produktowej
- wzrost przychodów ze sprzedaży

Całkowita wartość projektu: 1 427 292,00 zł.

Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 157 400,00.

Wartość dofinansowania: 578 700,00 zł.