W związku z tym, że 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) chcielibyśmy Państwa poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i przetwarzamy je jako Administrator. Dane pozyskane zostały:

 1. bezpośrednio od Państwa w związku z zawartą umową,
 2. od podmiotu, który zawarł z naszą firmą umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
 3. od partnera/podmiotu trzeciego, współpracującego z naszą firmą, który udostępnił Państwa dane osobowe, na podstawie Państwa zgody.

Informujemy, że jeśli na przetwarzanie danych, została wyrażona zgoda, zgoda ta w każdym momencie może zostać cofnięta. Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego chcemy poinformować, że:
1) Nasz adres to: AiFO Components sp z .o.o. S.K.A. oraz AiFO TECHNIC sp. Z o.o. z siedzibą w Bochni przy ul. Łany 23 (32-700), tel. +48 14 611 32 20 (zwana dalej AiFO).
2) W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem: rodo@aifo.pl
3) Państwa dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane, tak długo, jak będzie to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z AiFO, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić AiFO i jakie mogą być podnoszone wobec AIFO, jak również do momentu złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a w przypadku została wyrażona zgoda na przetwarzanie do czasu wycofania przez Państwa takiej zgody.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w:

 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie,
 2. w celu wykonania umowy zawartej z AiFO na Państwa rzecz, jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na AiFO, np. wystawienia faktury VAT, faktury korygującej, noty lub rachunku,
 4. w celu założenia i administrowania Państwa konta B2B w systemie informatycznym ERP w zakładce „ obsługa B2B” oraz „sklepu internetowego” zintegrowanego z systemami informatycznymi/serwisami internetowymi AiFO,
 5. w celach marketingowych dla produktów i usług firmy AiFO,
 6. w celach informacyjnych tj. przekazywania Państwu na podstawia wcześniej udzielonej przez Państwa zgody na otrzymywanie od nas newsletterów oraz innych informacji drogą elektroniczną,
 7. w celach kurtuazyjnych tj. wysyłania Państwu życzeń okolicznościowych w tym urodzinowych i imieninowych, prezentów,
 8. w celach organizacji pracy wewnątrz firmy w formie bloków telefonicznych tj. kontaktowania się Państwem indywidualnie i bezpośrednio,
 9. w celach gromadzenia wyżej podanych danych w bazach wewnętrznych firmy AiFO do sprawniejszego zarządzania danymi,
 10. w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe, rodzajowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe i opiniotwórcze (wywiady osobiste).

5) Państwa dane osobowe zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom przetwarzającym, z którymi zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych na podstawie art. 28 ust. 3 RODO. 6) Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Państwu ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 7) Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.