Regulamin

RODO
W związku z tym, że 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) chcielibyśmy Państwa poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i przetwarzamy je jako Administrator.
Dane pozyskane zostały:
1.      bezpośrednio od Państwa w związku z zawartą umową,
2.      od podmiotu, który zawarł z naszą firmą umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
3.      od partnera/podmiotu trzeciego, współpracującego z naszą firmą, który udostępnił Państwa dane osobowe, na podstawie Państwa zgody.
Informujemy, że jeśli na przetwarzanie danych, została wyrażona zgoda, zgoda ta w każdym momencie może zostać cofnięta.
Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego chcemy poinformować, że:
1) Nasz adres to: AiFO GROUP Zając, Zięcik,Stabrawa SP. J. oraz „AiFO GROUP” sp. Z o.o . oraz AiFO TECHNIC sp. Z o.o. z siedzibą w Bochni przy ul. Łany 23 (32-700), tel. +48 14 611 32 20 (zwana dalej AiFO).
2) W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem: rodo@aifo.pl
3) Państwa dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane, tak długo, jak będzie to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z AiFO, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić AiFO i jakie mogą być podnoszone wobec AIFO, jak również do momentu złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a w przypadku została wyrażona zgoda na przetwarzanie do czasu wycofania przez Państwa takiej zgody.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w:
1.      w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie,
2.      w celu wykonania umowy zawartej z AiFO na Państwa rzecz, jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
3.      w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na AiFO, np. wystawienia faktury VAT, faktury korygującej, noty lub rachunku,
4.      w celu założenia i administrowania Państwa konta B2B w systemie informatycznym ERP w zakładce „ obsługa B2B” oraz „sklepu internetowego” zintegrowanego z systemami informatycznymi/serwisami internetowymi AiFO,
5.      w celach marketingowych dla produktów i usług firmy AiFO,
6.      w celach informacyjnych tj. przekazywania Państwu na podstawia wcześniej udzielonej przez Państwa zgody na otrzymywanie od nas newsletterów oraz innych informacji drogą elektroniczną,
7.      w celach kurtuazyjnych tj. wysyłania Państwu życzeń okolicznościowych w tym urodzinowych i imieninowych, prezentów,
8.      w celach organizacji pracy wewnątrz firmy w formie bloków telefonicznych tj. kontaktowania się Państwem indywidualnie i bezpośrednio,
9.      w celach gromadzenia wyżej podanych danych w bazach wewnętrznych firmy AiFO do sprawniejszego zarządzania danymi,
10.      w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe, rodzajowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe i opiniotwórcze (wywiady osobiste).
5) Państwa dane osobowe zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom przetwarzającym, z którymi zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych na podstawie art. 28 ust. 3 RODO.
6) Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Państwu ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
7) Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 
Regulamin sklepu internetowego www.AIFO.pl
 
Sklep internetowy www.aifo.pl należy do AiFO GROUP Zając, Zięcik, Stabrawa Sp. J. (zwanego dalej Sprzedającym), z siedzibą: ul. Łany 23, 32-700 Bochnia, NIP: 868-185-51-77, REGON: 120389150.
Rachunek bankowy Sprzedającego:
Bank Pekao S.A.
PLN: 52124052081111000054728020
EUR: 43124052081978000054788428 SWIFT: PKOPPLPW
oraz AiFO GROUP sp. z o.o. (zwanego dalej Sprzedającym), z siedzibą: ul. Łany 23, 32-700 Bochnia, NIP: 868-196-07-21, REGON: 122806326.
Rachunek bankowy Sprzedającego:
Bank Pekao S.A.
PLN: 55124052081111001051968282
EUR: 78124052081978001051968556 SWIFT: PKOPPLPW
 
§ 1 Postanowienia ogólne
 
1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.aifo.pl, a także sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem platformy internetowej www.aifo.pl
2. Sprzedający udostępnia następujące formy kontaktu:
a)      poprzez pocztę elektroniczną: biuro@aifo.pl,
b)      poprzez formularz kontaktowy,
c)      telefonicznie: +48 14 611 32 20.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.aifo.pl. Możliwe jest jego ciągłe odtwarzanie i utrwalanie.
4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a)      Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
b)      Sprzedający - AiFO GROUP Zając, Zięcik, Stabrawa Sp.J. ul. Łany 23, 32-700 Bochnia, NIP: 868-185-51-77, REGON: 120389150 oraz AiFO GROUP sp. z o.o. ul. Łany 23, 32-700 Bochnia, NIP: 868-196-07-21, REGON: 122806326.
c)      Zamawiający, Klient, Użytkownik – konsument jak i każdy inny podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
d)     Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.aifo.pl
 
§ 2 Rejestracja i składanie zamówień
 
1. Zamawiający może złożyć zamówienie poprzez:
a)       wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, firmę, miejsce zamieszkania, adres do dostawy, nr telefonu oraz adres e-mail,
b)      połączenie telefoniczne,
c)       przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sklepu.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wybrać towary i złożyć zamówienie.
3. Wysłanie przez Zamawiającego zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
4. Zamówienia określone w ust. 1 lit. a) i c) można składać 24 godziny na dobę.
5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Sprzedającego na stronach sklepu internetowego.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 
§ 3 Dostawa i płatność
 
1. Dostawa towarów odbywa się na adres wskazany przez Zamawiającego w trakcie składania Zamówienia
2. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionych towarów:
a)      za pośrednictwem firmy kurierskiej,
b)      transport sprzedawcy,
c)      odbiór osobisty w punkcie sprzedaży.
3. Zamawiający posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Wysyłka niektórych towarów może zostać przez Sprzedającego ograniczona do konkretnych przewoźników.
4. Dostawa jest realizowana przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od zawarcia umowy.
5. Klientowi udostępnione są następujące metody płatności:
a)      przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu zamówienia),
b)      gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy),
c)      gotówką za pobraniem , płatność dostawcy przy dostawie zamówionego towaru (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia).
6. Realizacja zamówień towarów w ilości przekraczającej dostępny stan magazynowy jest obarczona możliwością doliczenia dodatkowego kosztu przesyłki oraz możliwością weryfikacji ceny na brakującej ilości. Terminy i szczegółowe warunki realizacji takich zamówień są wyszczególnione na pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego.
7. Promocje w sklepie nie łączą się.
8. Jeśli zrealizowane zamówienie wróci do Sprzedającego (nie zostanie podjęte w terminie, odmowa przyjęcia itp.) ewentualne drugie zamówienie, które złoży Zamawiający będzie musiało zostać potwierdzone telefonicznie. Sprzedający zastrzega sobie prawo nie realizowania, że nie przewiduje dalszej współpracy z Klientami, którzy nie odebrali dwóch przesyłek w historii swoich zamówień.
 
§ 4 Odstąpienie od umowy
 
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: AiFO GROUP, ul. Łany 23, 32-700 Bochnia, lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@aifo.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu.
6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
e)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 
§ 5 Reklamacje
 
1. Sprzedawca udziela na swoje wyroby gwarancji. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc od daty sprzedaży. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów zostaje wyłączona.
2. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres: AiFO GROUP, ul. Łany 23, 32-700 Bochnia
3. W celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający powinien dostarczyć reklamowany Towar,  w miarę możliwości z dowodem zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: AiFO GROUP, ul. Łany 23, 32-700 Bochnia
4. Sprzedawca powinien rozpatrzeć reklamację w terminie do 14 dni.
5. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Zamawiający powinien, w miarę możliwości, podać:
a)      opis zaistniałej wady,
b)      kiedy wada się ujawniła oraz datę ujawnienia wady,
c)      czego Zamawiający żąda w związku ze złożeniem reklamacji,
Przy czym brak któregokolwiek z wyszczególnionych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Zamawiającego będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.
6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Zamawiającego do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Zamawiającego.
7. Zamawiający może zgłaszać reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu . Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: AiFO GROUP, ul. Łany 23, 32-700 Bochnia, lub elektronicznie na adres: biuro@aifo.pl
8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni,  a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Zamawiającego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
9. W wypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionej reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Zamawiającego.
10. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami:
a)      przed złożeniem reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym w celu uzgodnienia sposobu realizacji uprawnień gwarancyjnych. Sprzedający odmówi przyjęcia przesyłki ze zwrotem reklamacyjnym, która nie była wcześniej awizowana lub została wysłana na koszt Sprzedającego.
b)      reklamacje dotyczące ilości dostarczonego towaru powinny być zgłaszane najpóźniej w dniu odbioru przesyłki lub do końca dnia kolejnego.
c)      koszt opakowania i odesłania produktu ponosi Klient.
11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 
§ 6 Zmiana regulaminu
 
Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy lub złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 
Polityka prywatności
1.      W serwisie stosowane są pliki cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do danych użytkowników mogą być określone w ustawieniach przeglądarki internetowej.
2.      Ustawienia dotyczące plików cookies mogą być w każdym czasie samodzielnie zmienione przez użytkownika. Użytkownik może zablokować umieszczanie na jego urządzeniu plików cookies, a także usunąć już umieszczone.
3.      Pliki cookies to pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Za ich pomocą nie jest możliwe przedostanie się na urządzenie użytkownika żadnego niepożądanego oprogramowania.
4.      Pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i dostosowanie strony internetowej do jego indywidualnych preferencji.
5.      Ograniczenie w przeglądarce stosowania plików cookies może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisu na urządzeniu końcowym użytkownika. Może także uniemożliwić skorzystanie z niektórych funkcji serwisu.
6.      Informacje o użytkownikach są pozyskiwane przez operatora poprzez gromadzenie logów serwera, wprowadzanie danych do formularzy informacyjnych oraz zapisywanie na urządzeniach końcowych użytkowników plików cookies.
7.      Informacje zbierane są bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników (anonimowo).
8.      Pliki cookies stosowane są w serwisie w celu:
a.      Konfiguracji serwisu - umożliwiają odpowiednie ustawienie funkcji i usług w serwisie.
b.      Bezpieczeństwa – rejestrują nadużycia.
c.       Indywidualizacji - informują o zalogowaniu użytkownika, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i udostępniać indywidualnie wybrane funkcje.
d.      Reklamowych – pozwalają na wyświetlanie reklam najbardziej zbliżonych do indywidualnych preferencji użytkowników.
e.      Analizy zachowań użytkowników - umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników, co wpływa na ulepszanie serwisu.
9.      Zbierane będą następujące informacje:
a.      czas nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi,
b.      informacje o błędach,
c.      adres strony, z której nastąpiło przejście do serwisu przez odnośnik,
d.      informacje o przeglądarce internetowej użytkownika,
e.      adres IP użytkownika.
10. W serwisie stosowanych jest kilka rodzajów plików cookies, wyróżnionych ze względu na następujące kryteria:
a.      Czas przez jaki plik cookies jest umieszczony w urządzeniu końcowym użytkownika – pliki tymczasowe, umieszczone na czas sesji oraz pliki stałe, które pozostają w urządzeniu użytkownika.
b.      Pochodzenie wystawcy – pliki cookies od operatora oraz od Google Analytics.
c.      Ingerencja w prywatność użytkownika – operator stosuje pliki cookies niezbędne do umożliwienia pełnej funkcjonalności witryny; ich stosowanie nie ingeruje w prywatność użytkownika. Pliki cookies do śledzenia zachowań użytkowników, nie zawierają informacji pozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego użytkownika.
11. Udostępnianie przez operatora danych użytkowników odbywa się wyłącznie w granicach obowiązującego prawa. Bez zgody użytkownika operator może udostępnić jego dane wyłącznie odpowiednim organom na żądanie umocowane w przepisach.

 

 
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
AiFO GROUP Zając, Zięcik, Stabrawa Sp. J. oraz AiFO GROUP sp. z o.o.
obowiązujące od 1 listopada 2014 r.
 
§1. Zakres stosowania
 
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: „OWS”) regulują warunki zakupu i dostaw komponentów oraz drzwi przeszklonych pomiędzy AiFO GROUP Zając, Zięcik, Stabrawa Sp. J. lub AiFO GROUP sp. z o. o.  zwaną dalej Sprzedającym, a klientem zwanym dalej Kupującym, o ile nie dokonano innych ustaleń w formie pisemnej.
2. Ogólne Warunki Handlowe stanowią integralną część umów pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
3. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe są wiążące dla stron z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego lub podpisania umowy współpracy.
 
 §2. Zamówienia
 
1. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego.
Zamówienie  przesyłane jest do Sprzedającego  w formie e-mail, faksem, listownie.
W wyjątkowych sytuacjach, gdy Sprzedający pozostaje z Kupującym w stałych stosunkach gospodarczych, Sprzedający może akceptować zamówienia składane telefonicznie lub ustnie.
Zamówienie w rozumieniu niniejszych OWS stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży lub umowy dostawy przez Kupującego.
2. Sprzedający jest zobowiązany do potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od daty jego wpływu, z podaniem terminu dostawy, cen i warunków finansowych. Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji.
Jednakże brak pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia w wyżej wskazanym terminie uznawany będzie za milczące przyjęcie zamówienia na warunkach w nim określonych, chyba, że Sprzedający w tym terminie poinformuje na piśmie o nieprzyjęciu zamówienia.
3. Zamówienie Kupującego powinno zwierać następujące dane:
a. firmę Kupującego - wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
b. numer NIP Kupującego lub jego odpowiednik,
c. wskazanie numeru oferty - jeśli dotyczy,
d. określenie towaru nazwą handlową lub symbolem,
e. ilość zamówionego towaru,
f. termin, miejsce i warunki dostawy/ odbioru towaru.
4. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach o których mowa w § 2 ust. 3 OWS.
5. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji, nie większymi jednak niż wartość zamówienia.
 
 §3. Termin realizacji zamówienia
 
1. Terminy i szczegółowe warunki realizacji dla poszczególnych zamówień określone są na pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany/przedłużenia terminu realizacji transakcji handlowej, jeżeli wynika to z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. Zmiana terminu realizacji transakcji handlowej nie stanowi podstawy do odstąpienia od Umowy przez Klienta ani podstawy roszczeń odszkodowawczych. W przypadku realizacji zamówień długoterminowych, realizowanych partiami, Sprzedający zastrzega sobie prawo powstrzymania się od wydania towaru do czasu zapłacenia pełnej wartości faktur za poprzednie partie.
3. W przypadku zamówień realizowanych na przedpłatę, termin realizacji zamówienia wyznacza Sprzedający po dokonaniu zapłaty przez Kupującego, w wysokości uzgodnionej przez strony.
4. Jeżeli termin dostawy podany przez Zamawiającego nie jest możliwy do zrealizowania, zostanie uzgodniony najbliższy możliwy termin.
 
 §4. Ceny i wysyłka
 
1. Cena sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym ustalana jest w PLN lub walutach: EUR, USD. Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury. Przy braku odmiennych uzgodnień obowiązują zasady wysyłki EXW (INCOTERMS 2010), do których należy doliczyć standardowe koszty opakowania Sprzedającego. Ceny produktów nie obejmują kosztów ich dostawy przez przewoźnika lub  firmę kurierską.
2. Koszt opakowania obciąża Kupującego. Opakowanie nie jest zwrotne, o ile nie postanowiono inaczej na piśmie. Kupujący może zostać obciążony również kosztami zabezpieczenia lub ubezpieczenia produktów na czas transportu.
3. Przesyłka dostarczana jest na koszt i ryzyko Kupującego. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący może zgłosić ewentualne zastrzeżenia co do jakości i sposobu wykonania usługi transportowej. Zastrzeżenia należy złożyć w terminie 24 godzin od momentu otrzymania przesyłki. Brak zastrzeżeń w tym terminie oznacza akceptację produktów i usług wykonanych przez Sprzedającego.
4. Koszty transportu obciążają Kupującego według stawek zaangażowanego przewoźnika lub według stawki 2 złote/kilometr trasy - do Kupującego i z powrotem, w przypadku transportu własnego realizowanego przez Sprzedającego.
 
 §5. Warunki płatności
 
1. Przy pierwszych dwóch zamówieniach Kupujący zawsze płaci gotówką przy odbiorze lub dokonuje przedpłaty.
2. W przypadku woli Kupującego płacenia przelewem, począwszy od trzeciego zamówienia, Kupujący jest zobowiązany dostarczyć Sprzedającemu swoje dokumenty rejestracyjne (oryginały do wglądu i kopie): wypis z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej nie starszy niż 3 miesiące, decyzja o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o nadaniu nr REGON oraz pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Kupującego.
3. Sprzedający zastrzega sobie  prawo do odmowy odroczenia terminu płatności.
4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu umowy sprzedaży lub dostawy w terminie wskazanym w fakturze.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
6. W przypadku nieuregulowania przez Kupującego płatności w terminie wskazanym w ust. 4, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, a także żądania przedpłaty lub zaliczki na towary z przyjętych już do realizacji lub następnych zamówień.
7. Nieuregulowanie należności w terminie wskazanym w ust. 4 upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień.
8. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat wierzytelności wzajemnych.
9. Do chwili uregulowania całej należności towar pozostaje własnością Sprzedawcy.
10. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w terminie określonym w ust. 4.
 
 §6. Gwarancja i reklamacja
 
1. Kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia towaru przed pierwszym jego użyciem po dostarczeniu przez Sprzedającego w ramach każdej dostawy.
2. Sprzedający udziela na swoje wyroby gwarancji. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc od daty sprzedaży. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów zostaje wyłączona.
3. Towary, które noszą znamiona nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania nie podlegają gwarancji.
4. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłek, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od daty odbioru towarów przez Kupującego.
5. Zgłoszenie wady fizycznej powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od momentu jej wykrycia, nie później niż 5 dni od otrzymania przesyłki, pod rygorem nieuznania reklamacji.
Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny zostać dokonane w formie pisemnej, na druku Zgłoszenie Reklamacyjne, zgodnie z Regulaminem Zgłaszania Reklamacji. Zgłoszenia dokonywane w innej formie będą uznawane za niezłożone.
6. Termin na rozpoznanie reklamacji Kupującego z tytułu gwarancji wynosi 14 dni roboczych.
7. Kupujący zobowiązany jest do udzielenia Sprzedającemu, zgodnie z prawdą, wszelkich informacji na temat istoty wady i przyczyn jej powstania. Ma to na celu dokonanie właściwej oceny, czy powstała wada podlega naprawie w ramach gwarancji. W razie zatajenia lub podania niezgodnych z prawdą informacji Kupujący traci udzieloną mu gwarancję.
8. W przypadku uznania przez Sprzedającego złożonej reklamacji za zasadną, Kupujący dostarcza do Sprzedającego, we własnym zakresie wadliwy towar, a Sprzedający dostarcza towar wolny od wad lub Sprzedający z Kupującym rozwiążą zawartą Umowę, czego skutkiem będzie zwrot zapłaconej ceny oraz jednoczesny zwrot wadliwego towaru. W przypadku, gdy wada dotyczy tylko jednego z elementów towaru albo jednej z jego części, a Sprzedający uznaje złożoną reklamację za zasadną, Sprzedający dostarcza Kupującemu nową część albo element, a Kupujący dokonuje montażu dostarczonej przez Sprzedającego nowej części albo elementu we własnym zakresie, nie obciążając Sprzedającego kosztami montażu.
9. W przypadku uszkodzenia przesyłki przez dostawcę/kuriera niezbędne jest aby Kupujący reklamował przesyłkę u firmy kurierskiej, ewentualnie spisał z nim protokół reklamacyjny, bądź też nie odebrał uszkodzonej przesyłki. W przypadku przyjęcia uszkodzonej przesyłki Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jej wady.
10. Kupujący traci wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji w przypadku:
-niewłaściwego transportu bądź rozładunku towaru,
-niewłaściwej eksploatacji zakupionych towarów,
-wad powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania towarów.
 
 §7. Odpowiedzialność
 
1. Poza gwarancyjną odpowiedzialnością z tytułu wad fizycznych towaru, Sprzedający nie odpowiada wobec Kupującego za powstanie jakiejkolwiek szkody wyrządzonej przez towar lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem, z zastrzeżeniem odpowiedzialności wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone na swojej stronie internetowej, a w szczególności w katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną.
4. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.

 
 §8. Postanowienia końcowe
 
1. Prawem właściwym dla wszelkich umów, których część składową stanowią OWS, jest prawo polskie.
2. Teksty umowy i OWS w języku polskim są wersją oryginalną.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
5. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.